Algemene aankoopvoorwaarden Coffee & Co

Opdrachtgever : Coffee & Co BVBA Opdrachtnemer : natuurlijke of rechtspersoon aan wie de Opdrachtgever de levering van goederen, het tot stand brengen van een werk en/of het leveren van diensten opdraagt. Opdracht : de schriftelijke vastlegging van de afspraken tussen partijen Prestatie : Levering van goederen, het tot stand brengen van een werk en/of het leveren van een dienst. Overeenkomst : iedere rechtsbetrekking waarop deze aankoopvoorwaarden van toepassing zijn. Partijen : Opdrachtgever en Opdrachtnemer

 

1. Algemeen

 • Deze algemene aankoopvoorwaarden zijn van toepassing behoudens wijzigingen dewelke beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. Verbale akkoorden worden niet aanvaard.
 • Algemene voorwaarden van de Opdrachtnemer zijn ondergeschikt aan deze algemene aankoopvoorwaarden.

 

2. Facturen

 • Facturen worden enkel betaald indien zij aan de aankoopvoorwaarden voldoen en indien zij de referentie van onze bestelbon bevatten. Opdrachtgever behoudt het recht om facturen terug te sturen die hier niet aan voldoen. De betalingstermijn gaat in van zodra de correcte factuur ontvangen is, ongeacht de oorspronkelijke datum van de factuur.
 • Betaling van de factuur vindt plaats 90 (negentig) kalenderdagen na ontvangst door Opdrachtgever van de factuur, een en ander indien en voor zover opdrachtgever de factuur en de prestatie, inclusief alle bijbehorende documentatie en de eventuele installatie en/of montage en/of ingebruikstelling daarvan, heeft goedgekeurd.
 • Opdrachtnemer probeert zoveel mogelijk gebruik te maken van verzamelfacturen. Op alle facturen waarvan het factuurtotaal minder dan 10 euro bedraagt, zal 5 euro administratiekost worden afgehouden.

 

3. Levering

 • Vervoer en verzending zijn voor rekening en risico van de Opdrachtnemer. Indien verzendingskosten ten laste worden gelegd, moet dit voorafgaandelijk schriftelijk bevestigd worden door de Opdrachtgever en zal er een maximale vergoeding van 0.3 euro/km kunnen worden doorgerekend, inclusief het eventuele personenvervoer. Alle leveringen moeten verzonden worden naar het leveringsadres zoals vermeld in de bestelling, binnen de normale openingsuren van het bedrijf.
 • De verpakking is ten laste van de opdrachtnemer. De verpakking moet aangepast zijn aan het transport en moet conform zijn met de van kracht zijnde reglementen. De verpakking moet elke vorm van beschadiging tijdens het transport vermijden. Indien de verpakking een waarde vertegenwoordigt dan zal zij op aanvraag aan de Opdrachtnemer worden teruggezonden zonder kosten voor de Opdrachtgever. De Opdrachtgever streeft ernaar het milieu zo min mogelijk te belasten. Gebruik verpakking die ten allen tijde recycleerbaar is en bij voorkeur herbruikbaar van aard. Zorg voor een enkelvoudige verpakking van biologisch afbreekbaar materiaal waar geen afscheiding van schadelijke stoffen mogelijk is. Vestigen we er nog extra de aandacht op dat er geen (chemische) stoffen gebruikt mogen worden die kunnen migreren met voeding!
 • Behoudens anders overeengekomen in het contract begint de levertermijn te lopen vanaf de datum op de bestelbon en is de leveringstermijn of -datum bindend. De Opdrachtnemer dient alle omstandigheden dewelke een vertraging in de leveringen tot gevolg zouden kunnen hebben, onverwijld, schriftelijk aan de Opdrachtgever te melden. Eens de vastgestelde leveringstermijn of -datum overschreden, is de Opdrachtnemer een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd aan de Opdrachtgever, die gelijk is aan 7.5% van de factuurprijs per week vertraging, zonder dat daarvoor een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Zodra de vertraging 30 (dertig) dagen bereikt, heeft de Opdrachtgever het recht zonder gerechtelijke tussenkomst, maar na een voorafgaande ingebrekestelling die binnen 8 (acht) dagen na ontvangst zonder gevolg is gebleven, het contract te verbreken. Het toepassen van dit beding doet geen afbreuk aan het recht van de Opdrachtgever om volledige schadevergoeding te eisen van de Opdrachtnemer.
 • Indien de Prestatie bestaat uit de levering van een goed is de enkele afgifte geen akkoordverklaring met de levering, zelfs als er voor ontvangst is getekend zonder voorwaarden. Eerst nadat het goed is getest op zijn werkzaamheid kan het pas geacht worden te zijn afgenomen. Eventueel al dan niet overeengekomen eerdere betalingen doen niets af aan de benodigde akkoordverklaring van de levering. Op grond van de akkoordverklaring van de levering start de garantietermijn. Dit kan volledig los staan van de al dan niet verrichte betaling van de levering.
 • Eerst na definitieve acceptatie van een goed heeft de Opdrachtnemer aan zijn leveringsverplichting voldaan. Afgekeurde goederen dienen onmiddellijk en zonder dat latere leveringen hierdoor worden vertraagd, door andere te worden vervangen op kosten en onder verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer. Indien, op grond van herhaalde afkeur, de twijfel gerechtvaardigd is of de Opdrachtnemer aan de door de Opdrachtgever gestelde leverings- en/of kwaliteitseisen kan voldoen, behoudt de Opdrachtgever zich het recht voor de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen. In dat geval is de Opdrachtgever niet verplicht om eventueel daaruit voor de Opdrachtnemer voortvloeiende schade te vergoeden.
 • Opdrachtgever heeft het recht om de leveringstermijn van een bestelling te wijzigen mits hij de opdrachtnemer hiervan onmiddellijk op de hoogte brengt en de wijzigingen schriftelijk kenbaar maakt.

 

4. Veiligheidsvoorschriften

 • De Opdrachtnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het naleven van de ter zake toepasselijke, op het ogenblik van totstandkoming van de overeenkomst, en recentste geldende wetten, reglementen en voorschriften inzake veiligheid en hygiëne van alle materialen, componenten, diensten, tekeningen, instructies en technische specificaties, in het bijzonder milieu, elektrische en elektromagnetische bepalingen. Het voorafgaande wordt beoordeeld op basis van de in België en Europa geldende codes en normen (onder andere, doch zonder limitatieve opsomming, de voorschriften opgesteld in het “Algemeen reglement voor de Arbeidsbescherming”). Bij gebreke daaraan zullen beide partijen overleggen omtrent de toepasselijke vorm.
 • Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade, waaronder begrepen kosten van juridische bijstand, die door de Opdrachtgever, zijn personeel of derden als gevolg van of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder begrepen veiligheidsgebreken in de zin van productaansprakelijkheid en arbeidsomstandigheden, regelgeving in het algemeen en/of een gebrek in de Prestatie en/of hulpmiddelen en/of eventuele installatie en/of montage daarvan, handelen of nalaten van Opdrachtnemer, zijn personeel of diegenen die hij bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft betrokken in het bijzonder, is of wordt geleden. Commerciële schade, geleden door de Opdrachtgever als gevolg hiervan, valt eveneens onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer. Opdrachtgever is uitsluitend aansprakelijk voor schade waarvan Opdrachtnemer aantoont dat die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtgever. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever, zijn personeel en door Opdrachtnemer ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden, van welke aard of uit welken hoofde dan ook in verband met de Prestatie.

 

5. Garantie

De garantietermijn op de Prestatie, inclusief eventuele installatie en/of montage daarvan, bedraagt ten minste 2 (twee) jaren, te rekenen vanaf het moment van feitelijke levering, oplevering of ingebruikstelling. Het verstrijken van de garantietermijn laat onverlet de rechten die Opdrachtgever aan de wet en/of de Overeenkomst kan ontlenen. Opdrachtnemer staat volledig in voor verborgen gebreken.

 

6. Uitvoering van werken

 • Indien de Prestatie bestaat uit het uitvoeren van werken zal de oplevering van het werk plaats vinden via een schriftelijk door beide partijen ondertekend protocol of lastenboek. De eindoplevering van het werk na verloop van de garantietermijn geldt als definitieve oplevering.
 • De door de Opdrachtnemer gebruikte producten dienen steeds voorzien te zijn van de bijhorende, vereiste attesten en/of certificaten en dienen steeds qua inhoud, samenstelling en verpakking milieuvriendelijk, bio-degradabel, voedingsgeschikt, moreel en ethisch verantwoord te zijn.
 • Alle door de Opdrachtnemer gebruikte producten, materialen, gereedschappen, procedures en werkwijzen voldoen aan de strengste Europese en/of Belgische normen die gelden voor de voedingssector.
 • Opdrachtnemer verbindt er zich toe alle afval- en restmateriaal, daartoe behorend doch niet limiterend opgesomd, verpakkingsmaterialen, vervangen onderdelen, restanten van montage en/of demontage, die een gevolg zijn van de uitgevoerde werken, kosteloos te verwijderen van de werf van de Opdrachtgever.
 • Alle intellectuele eigendom, auteursrechten en verwanten, octrooien, patenten, creatieve teksten, foto’s en beeldmateriaal, plannen en technische tekeningen, audiomateriaal, computer- en programmatiecodes, grafische ontwerpen, procedures, mallen, giet-, spuit- en persvormen, maquettes, analyses en metingen, volgend uit Prestaties, worden het exclusieve en onbeperkte eigendom van de Opdrachtgever, die hierover kan beschikken zonder beperking en naar eigen goeddunken.
 • Opdrachtnemer heeft volledige geheimhoudingsplicht voor alle met de Prestatie of de Opdrachtgever gelinkte informatie.

 

7. Bevrijdende omstandigheden

 • Als bevrijdende omstandigheden gelden indien zij zich voordoen na de totstandkoming van de Overeenkomst en de uitvoering daarvan verhinderen: arbeidsconflicten en alle overige omstandigheden, onder andere brand, mobilisatie, inbeslagneming, embargo, verbod van deviezenoverdracht, opstand, tekort aan vervoermiddelen, algemene schaarste van grondstoffen, beperkingen in het energieverbruik, indien deze overige omstandigheden zich voordoen buiten de wil van de Partijen. De Partij die zich op deze omstandigheden beroept, moet de andere Partij van het intreden alsook van het aflopen daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen.
 • Indien tengevolge van deze omstandigheden de uitvoering van het contract binnen een redelijke termijn onmogelijk wordt, heeft elk der partijen het recht de overeenkomst door een schriftelijke kennisgeving en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen. Als gevolg van deze beëindiging zullen de reeds gemaakte kosten voor de uitvoering van de Overeenkomst in der minne geregeld worden tussen de Partijen.

 

8. Ontbinding

Onverminderd alle andere aan Opdrachtgever toekomende rechten en vorderingen, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding, kan Opdrachtgever de Overeenkomst eenzijdig door middel van een aan Opdrachtnemer gerichte schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Opdrachtnemer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst, nakoming door Opdrachtnemer van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk wordt, Opdrachtnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of aan hem, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend, een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaantot stillegging, liquidatie, overname of enige daarmee vergelijkbare toestand van de onderneming van de Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer of een van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers enig (persoonlijk) voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon, die deel uitmaakt van het bedrijf van Opdrachtgever of aan een van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers.

 

9. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

 • Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, worden deze algemene aankoopvoorwaarden en/of de contracten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsook alle geschillen met betrekking tot deze algemene aankoopvoorwaarden en/of contracten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, onderworpen aan Belgisch recht.
 • In geval van betwistingen die voortvloeien uit deze voorwaarden en/of contracten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn alleen de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de Opdrachtgever bevoegd.
× Hoe kunnen we je helpen?