Verkoopsvoorwaarden Coffee & Co?

COFFEE & CO B.V.B.A., Blaerenberglaan 23a, 2800 MECHELEN ingeschreven in de KBO onder BE0460.310.827 hierna genoemd “COFFEE & CO B.V.B.A.” en de firma genoemd op voorzijde van dit document, hierna genoemd de klant, wordt overeengekomen wat volgt:

 

1. Voorwerp en totstandkoming van de overeenkomst

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop of op de verhuur van automaten van COFFEE & CO B.V.B.A., met inbegrip van hun toebehoren en opties. Ingeval van tegenstrijdigheid hebben de bepalingen van de overeenkomst of van de bijzondere voorwaarden, eigen aan bepaalde types van automaten, voorrang op de algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden hebben altijd voorrang op de eventuele algemene voorwaarden van de klant.

De overeenkomst komt op geldige wijze tot stand de dag waarop COFFEE & CO B.V.B.A. de bestelling van de klant aanvaardt. Deze overeenkomst is of een huurovereenkomst dan wel een verkoopsovereenkomst, naar gelang de keuze op de voorzijde van onderhavige overeenkomst door de klant gemaakt wordt. Alle artikels gelden integraal voor beide opties, artikels 7.3, 8.3, 8.5 en 9 gelden alleen indien de klant voor de optie “huur” kiest.

 

2. Levering – Inontvangstneming – Installatie

2.1.1. De automaat wordt geleverd, getest en in dienst gesteld door COFFEE & CO B.V.B.A. of de door haar aangeduide persoon en wordt door de klant in ontvangst genomen op het door de klant aangeduide adres en op de vastgestelde datum. Een vertraging bij de levering, geeft geen aanleiding tot enige schadeloosstelling, boete of ontbinding van de overeenkomst. De leveringskosten vallen ten laste van de klant en bedragen 59 € per geleverd automaat indien het automaat minder dan 100 kg weegt en 199 € per geleverd automaat dat zwaarder weegt dan 100 kg, tenzij een ander bedrag bepaald werd op de recto van onderhavige overeenkomst.

2.1.2. De levering wordt als voltooid beschouwd op het ogenblik dat het automaat aankomt op het leveringsadres.

2.1.3. Een aanvraag tot uitstel van levering moet door de klant schriftelijk worden ingediend, ten minste acht werkdagen vóór de geplande leveringsdatum. In geval van uitstel, verbinden de partijen zich ertoe om in overleg een nieuwe leveringsdatum vast te stellen. Deze mag in geen geval later zijn dan 2 maanden te rekenen vanaf de dag van de bestelling. Indien COFFEE & CO B.V.B.A. zich aandient met de levering en de klant de levering niet kan aanvaarden, om welke reden dan ook en met uitsluiting van overmacht, wordt de leverkost door de klant verschuldigd evenals de kost voor het opnieuw aanleveren van de automaat. Voor elk extra transport dat uitgevoerd dient te worden door COFFEE & CO B.V.B.A. en dat te wijten is aan de afwezigheid of een tekortkoming van de klant, zal door COFFEE & CO B.V.B.A. een tussenkomst in de kosten gelijk aan de in artikel 2.1.1. beschreven kosten aangerekend worden.

2.2.4. Bij levering door COFFEE & CO B.V.B.A. dient de klant na te gaan of het automaat overeenstemt met het in de overeenkomst beschreven apparaat. De aanvaarding zonder voorbehoud door de klant is van rechtswege definitief en onherroepelijk indien de klant binnen de drie werkdagen na de ontvangst geen bezwaren heeft ingediend door middel van een per post aangetekende brief aan COFFEE & CO B.V.B.A.. Eenzelfde termijn vanaf de indienststelling dient door de klant in acht te worden genomen voor de bezwaren betreffende de installatie en de indienststelling van de automaat door COFFEE & CO B.V.B.A..

2.2.5. De automaten worden geplaatst in perfecte staat. Eventuele gebreken en/of beschadigingen worden op deze overeenkomst vermeld, bij gebreke waarvan zij geacht worden niet te bestaan.

2.3. De installatiekosten zijn ten laste van de klant. In elk geval moet deze laatste erop toezien dat het automaat wordt opgesteld op een plaats waar een rationele opstelling mogelijk is en waar het gebruik en het onderhoud onder normale omstandigheden kunnen plaatsvinden. Indien nodig, zorgt de klant op eigen kosten voor het aanbrengen van de elektrische aansluitingen, wateraansluitingen met driekwart duim aansluiting en met stopkraan die nodig zijn voor de werking van de automaat, op de door COFFEE & CO B.V.B.A. aangeduide plaatsen.

2.4. De klant dient aan de door COFFEE & CO B.V.B.A. aangeduide personen, op elk gepast uur, een vlotte toegang te verlenen tot de lokalen waar het automaat zich bevindt, zodat zij de installatie, de technische bijstand, de wijziging of de verwijdering ervan kunnen uitvoeren. De klant kan een verantwoordelijke aanduiden die bij de installatie aanwezig is en aan COFFEE & CO B.V.B.A. alle nodige inlichtingen verstrekt met het oog op de goede uitvoering ervan. In geval van weigering van toegang bij de formule huur, wordt de klant onweerlegbaar vermoed producten te gebruiken die niet via COFFEE & CO B.V.B.A. aangekocht zijn en is artikel 8.2 expliciet in zijn geheel van toepassing.

2.5. Alle kosten die C&C moet maken wegens niet naleven van de artikelen 2.3 en 2.4 zijn ten laste van de klant.

2.6. Kosten voor eventueel bijkomend materieel, nodig voor de aansluiting, worden steeds aangerekend. Ingeval er een bijkomende technische tussenkomst nodig is, moet de koper vooraf deze werken laten uitvoeren ofwel, indien mogelijk, ze tegen betaling in regie door C&C laten uitvoeren, tegen een uurkost van vijfenveertig € per begonnen arbeidsuur.

2.7. Voor leveringen op een plaats die niet bereikbaar is via een voldoende grote lift of een geschikte trap (bvb. smalle wenteltrap = niet geschikt) en in elk geval voor leveringsplaatsen boven de derde verdieping, zonder voldoende grote lift en zelfs met een geschikte trap, dient door de klant een ladderlift met voldoende capaciteit voorzien te worden. C&C kan, op aanvraag van de klant, tegen betaling van een forfaitaire vergoeding van 95 € een standaard-trappenlift voorzien voor leveringen tot op de 6-de verdieping.

 

3. Prijzen – Betalingsvoorwaarden

3.1. De prijzen van onze apparaten omvatten geen belasting op de toegevoegde waarde. De levering-, of verplaatsingskosten alsook de installatiekosten zijn niet inbegrepen. Alle belastingen of andere kosten ontstaan tussen het ogenblik van de bestelling en dat van de levering vallen ten laste van de klant.

3.2. Alle facturen zijn contant betaalbaar. Een betaling is slechts rechtsgeldig als zij wordt gedaan op de zetel van C&C, op haar rekening of aan personen die doen blijken van een bijzonder mandaat.

3.3. Bij ontstentenis van betaling van een factuur op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd a rato van 12 % per jaar en een conventionele schadevergoeding van 15 % van het factuurbedrag, met een minimum van twintig €. Daarenboven houdt C&C zich desgevallend het recht voor al haar verplichtingen op te schorten tot het bekomen van integrale betaling.

3.4. Alle bedragen in dit contract worden éénmaal per jaar, op de verjaardag van het contract, geïndexeerd volgens de volgende formule: basisbedrag vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer en gedeeld door het aanvangsindexcijfer. Het aanvangsindexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand die voorafgaat aan de maand tijdens dewelke de overeenkomst is afgesloten. Het nieuwe indexcijfer is het indexcijfer van de maand voorafgaand aan die van de verjaardag van het contract.

3.5. Eventuele betaalde waarborgsommen vervallen bij een voortijdig stopzetten van deze overeenkomst.

 

4. Overdracht van de eigendom en van de risico’s

4.1. De automaat blijft eigendom van C&C gedurende heel de duurtijd van de huurovereenkomst of -bij een verkoopovereenkomst- totdat de verkoopprijs en aanhorigheden ervan volledig werd betaald. Intussen mag de automaat niet worden overgedragen, omgevormd, in pand of als waarborg gegeven worden of in welke vorm dan ook aan derden worden uitgeleend door de klant, die er op geen enkele wijze mag over beschikken. In geval van inbeslagneming of van elke aanspraak die derden op de rechten inzake de automaat zouden doen gelden, dient de klant verzet aan te tekenen en C&C onmiddellijk op de hoogte te stellen per aangetekend schrijven, zodat deze haar rechten kan vrijwaren.

4.2. De risico’s worden overgedragen op de klant vanaf het ogenblik van de levering van de automaat. Vanaf dat ogenblik draagt de klant de risico’s inzake verlies, diefstal en gedeeltelijke of volledige vernieling van de automaat.

 

5. Waarborg – herstellingen

5.1. De door C&C verkochte en verhuurde eindapparaten worden gedekt door een waarborg “onderdelen” tegen elk materieel defect of fabricagefout. De verplaatsingen en arbeidslonen van het personeel van C&C worden niet door de waarborg gedekt, tenzij de klant een overeenkomst voor technische bijstand heeft gesloten.

5.2. De duur van de waarborg bedraagt een jaar, behoudens tegenstrijdige contractuele bepalingen. De termijn begint op de datum van de levering van de automaat.

5.3. De waarborg is slechts geldig voor zover de klant de automaat in normale omstandigheden en als een goede huisvader gebruikt, en na betaling van openstaande facturen door de klant.

5.4. C&C stelt alles in het werk om de automaat zo snel mogelijk opnieuw goed te doen functioneren. Zij alleen bepaalt welke herstellingen en/of vervangingen nodig zijn.

5.5.1. De klant dient contact op te nemen met de technische dienst, en het automaat te voorzien van zijn oorspronkelijke verpakking, of in een verpakking die een gelijkaardige bescherming biedt. Naargelang van de aard van het defect wordt het toestel ter plaatse hersteld, omgewisseld of naar de werkplaats gebracht.

5.5.2. De waarborgtermijn toepasselijk op een hersteld of een vervangen apparaat verstrijkt bij het vervallen van de waarborgtermijn die geldt voor het gekochte apparaat.

5.5.3. Eventuele kosten van gebruik van een trappenlift zijn steeds ten laste van de klant. Hetzelfde geldt voor kosten van inbouw of uitbraak en van integratie van herstelde inbouw-, onderbouw- of geïntegreerde automaten.

5.5.4. Automaten dienen volledig leeggemaakt te zijn alvorens ze voor herstelling af te geven. In het toestel geblokkeerde voorwerpen worden mits voorafgaand verzoek terugbezorgd, indien zij op de herstelbon zijn beschreven.

5.5.5. De termijn nodig voor de herstelling, te goeder trouw vastgesteld, is louter indicatief en vormt geen essentiële voorwaarde van de overeenkomst. Wij zijn niet aansprakelijk voor de leveringstermijnen van de wisselstukken. Eventuele kosten wegens niet-beschikbaarheid van toestellen in herstelling worden nooit vergoed.

5.5.6. Bij afgifte van het toestel door de klant of tussenkomst aan huis rekenen wij steeds onderzoekskosten aan ten bedrage van vijfenveertig € per werkuur, waarbij per begonnen werkuur een geheel uur doorberekend wordt aan de klant. Deze kosten worden verrekend met de herstellingskosten. Onderzoekskosten worden echter nooit terugbetaald, zelfs niet indien geen herstelling plaatsvindt (op vraag van de klant; toestel economisch of technisch onherstelbaar; wisselstukken niet meer verkrijgbaar; enz.).

5.5.7. Wanneer bepaalde wisselstukken, noodzakelijk voor de herstelling van het apparaat, niet meer verkrijgbaar zijn, kan de gehele of gedeeltelijke onbruikbaarheid van het toestel niet verhaald worden op C&C. De wisselstukken die bij herstelling vervangen worden en de onherstelbare toestellen, zullen enkel aan de klant terugbezorgd worden indien deze daar formeel om verzoekt bij afgifte van zijn defect toestel en mits betaling van de eventuele vervoerkosten en de kosten voor de hermontage van het toestel.

5.6. De waarborg dekt niet:

  • alle mogelijke schade die niet vóór de ontvangst van de automaat door de klant, is veroorzaakt;
  • schade, storingen en defecten die te wijten zijn aan een fout van de klant of waarvan de oorzaak zich buiten het apparaat bevindt: schade door ongeval, slecht gebruik of onderhoud, niet-naleving van de instructies in de gebruiksaanwijzing, blikseminslag, vochtigheid, overspanning en alle andere gevallen van overmacht;
  • herstellen of vervangen van losse elementen (sleutels, snoeren enz.), ontkalken van onderdelen, vervangen van toebehoren dat regelmatig vernieuwd wordt (filters, dichtingsringen enz.) en leveren van reinigingsproducten.

5.7. De waarborg geldt niet:

  • indien de klant de automaat zelf wijzigt of herstelt of daarbij gebruik maakt van de diensten van personen die niet door C&C werden aangeduid;
  • indien hij het serienummer en/of merktekens van de automaat wegneemt of vervalst;
  • indien de klant verbruiksgoederen in de automaat gebruikt, die niet door C&C geleverd of getest werden.

 

6. Aansprakelijkheid van C&C

C&C kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse of onstoffelijke schade die de klant zou lijden ten gevolge van het niet of slecht functioneren van de automaat, zoals productieverlies of winstderving. C&C verwerpt elke aansprakelijkheid voor om het even welke schade rechtstreeks of onrechtstreeks die veroorzaakt werd door de het geheel van elementen die geleverd of geïnstalleerd werd bij een automaat.

 

7. Technische bijstand

7.1. De klant kan een overeenkomst voor technische bijstand voor automaten aanvragen bij C&C.

7.2. Herstellingen van automaten alsook ontkalking en/of ontstopping (bv. ten gevolge van onzorgvuldige dagelijkse reiniging door de klant, tgv. vandalisme, beschadiging, abnormale slijtage), worden aangerekend aan de klant tegen 45€ per uur en 0,45€ per km, vermeerderd met de kostprijs van wisselstukken.

7.3. In het geval van een huurovereenkomst, verbindt de klant zich er toe C&C onverwijld in kennis te stellen van elk gebrek aan het automaat en elke dringende noodzaak tot herstelling. Het is de klant verboden om zelf, dan wel door tussenkomst van derden, herstellingen uit te voeren aan de automaten. Elk onderhoud, elke grote reiniging, elke herstelling (met uitzondering van de kleine, dagelijkse reiniging door de klant zelf) wordt uitsluitend door C&C uitgevoerd.

 

8. Duurtijd – Verlenging – Ontbinding van de overeenkomst

8.1. Indien de klant vijftien werkdagen na de vervaldag niet heeft betaald, dan mag C&C de overeenkomst van rechtswege ontbinden door het sturen van een aangetekende brief naar de klant en zonder dat daar een ingebrekestelling aan vooraf is gegaan. Door de ontbinding is de klant verplicht om op zijn kosten de automaat terug te bezorgen. Gebreken voortvloeiend uit het transport van de automaat zijn ten laste van de klant.

8.2. Indien de klant z’n contractuele verbintenissen niet nakomt en C&C derhalve contractbreuk vaststelt in hoofde van de klant of indien de klant het contract voortijdig opzegt, betaalt de klant wegens winstderving een forfaitaire schadevergoeding per automaat. De schadeloosstelling bij ontbinding van een huurovereenkomst, waarop C&C recht heeft, is gelijk aan het aantal maanden dat het contract normaal nog zou lopen tot aan de eerstvolgende vervaldag te vermenigvuldigen met de maandelijkse opbrengstsom, te bepalen adhv meterstanden, en vermeerderd met de kosten voor terugname, ontkalking, reiniging en herverpakking van de automaat, met een minimum van tweehonderd vijftig €. De schadeloosstelling bij ontbinding van een verkoopsovereenkomst, waarop C&C recht heeft, is minimaal dertig procent van de verschuldigde bedragen, met een minimum van vijfhonderd €.

8.3. De klant verbindt zich ertoe om bij beëindiging van een huurovereenkomst de automaten terug te geven aan C&C in dezelfde staat als waarin ze zich bij aanvang van de overeenkomst bevonden, de dag volgend op het aflopen van de huurovereenkomst. De klant is aansprakelijk voor alle verlies van of schade aan de automaten (diefstal, brand, vandalisme, enz.) en draagt het risico van overmachtsituaties. Bij laattijdige teruggave door de klant, wordt een gebruiksderving aangerekend van 100€ per begonnen maand. De kosten voor terugophaling vallen ten laste van de klant en bedragen 99 € per geleverd automaat indien het automaat minder dan 100 kg weegt en 229 € per geleverd automaat dat zwaarder weegt dan 100 kg. DE kosten voor ontkalking, reiniging en herverpakking van de automaat bedragen tweehonderd vijftig euro.

8.4. Een eventuele proefplaatsing kent een duur van maximaal 3 dagen, tijdens dewelke de klant een automaat, gratis ter beschikking krijgt. Tijdens de derde dag dient de klant een keuze te maken: ofwel brengt zij C&C via fax op de hoogte van het feit dat zij afziet van onderhavige overeenkomst, waarna C&C het automaat zal terughalen. Ofwel laat zij niets weten, waardoor de proefplaatsing overgaat in een volwaardig contract (bij huur met een looptijd van 5 jaar), beginnend op de contractsdatum. Tijdens de proefplaatsing is de klant gehouden door alle contractuele bedingen, met uitzondering van de contractsduur.

8.5. Bij keuze voor de huurformule wordt deze huurovereenkomst aangegaan voor een duur van vijf jaren vanaf de contractdatum. Na verloop van 5 jaren wordt de huurovereenkomst telkenmale stilzwijgend verlengd voor een periode van vijf jaar, tenzij één van de partijen de huurovereenkomst opzegt via aangetekend schrijven uiterlijk 6 maanden voor het verstrijken van de eerste vijfjarige periode, dan wel, in geval van stilzwijgende verlenging, voor de vervaldag. De opzegtermijn van 6 maanden begint te lopen 1 werkdag na postdatum.

 

9. Exclusiviteit

bruiken of te verkopen, die exclusief geleverd worden door C&C. Indien wordt vastgesteld dat de klant producten gebruikt, die niet geleverd werden door C&C, betaalt de klant een forfaitaire schadevergoeding van 150€ per vastgestelde inbreuk per automaat. De tellerstanden van het toestel gelden als onweerlegbaar bewijs. Tevens zal de klant door C&C worden aangemaand om deze inbreuk binnen de 24 uren te doen ophouden, waarna een nieuwe vaststelling kan plaatsvinden. Bij herhaalde inbreuk behoudt C&C het recht om het contract te verbreken lastens de klant, waarbij een verbrekingsvergoeding zal verschuldigd zijn overeenkomstig artikel 8.2.

 

10. Documenten en software

C&C kent de klant het niet-exclusieve recht toe op het gebruik van eventuele technische en commerciële documenten of software met betrekking tot de verkochte/verhuurde eindapparaten. Deze documenten of software mogen niet aan derden worden doorgegeven, tenzij met het schriftelijke akkoord van C&C.

 

11. Beroep op de rechtbank

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken en het vredegerecht van Brussel 1e kanton territoriaal bevoegd. 

× Hoe kunnen we je helpen?